Virus corona có thể lan xa 4.5m và tồn tại trong không khí 30 phút

Virus corona có thể lan xa 4.5m và tồn tại trong không khí 30 phút

Virus corona có thể lan xa 4.5m và tồn tại trong không khí 30 phút

NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD Zinpro NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD